Kulturaktive kan ha lavere risiko for tidlig død

Av Alexandra Dahlen | 15. september 2023

Trondheimsolistene
– Det viktigste å trekke frem er at vi ser en forskjell mellom de som deltar i kulturaktiviteter, og de som ikke gjør det, sier forsker Bente Irene Løkken. (Illustrasjonsfoto: Kristoffer Hylland Skogheim / Øra Studio)

– Det er ikke nødvendigvis så mye aktivitet som skal til før vi ser en forskjell mellom de som deltar i kulturelle aktiviteter og de som ikke gjør det, sier Bente Irene Løkken. 

I sin doktorgrad har Løkken sett nærmere på sammenhengen mellom kulturdeltakelse, sykelighet og dødelighet.

Resultatene tyder på at de som deltar i kulturelle aktiviteter har lavere risiko for tidlig død, og lavere dødelighet av hjerte- og karsykdom og kreftsykdom enn de som ikke deltar.

– Når jeg sammenlignet de som var aktive de siste seks månedene med de som ikke var det, så jeg en trend i redusert risiko for dødelighet ved økende antall aktiviteter. Fra 18% redusert risiko ved deltagelse mindre enn en gang i uken til 39% ved deltagelse to eller flere ganger i uken, forklarer Løkken.

Over 50 prosent lavere risiko

Det var også en trend mellom antall ulike aktiviteter og redusert risiko for kreftrelatert dødelighet.

– De som deltok i en aktivitet hadde 44% lavere risiko og de som deltok i syv til ni ulike aktiviteter hadde 55% lavere risiko for kreftrelatert død når man sammenlignet med de som ikke hadde deltatt i noen kulturaktiviteter det siste halvåret, sier Løkken.

I tillegg er det funn som tyder på at menn som deltar i kulturelle aktiviteter har færre fastlegekonsultasjoner, sammenlignet med menn som ikke deltar i kulturelle aktiviteter.

– Det var en tydelig trend med økende antall aktiviteter. Menn som rapporterte at de hadde deltatt i en kulturaktivitet det siste halvåret hadde 13% færre fastlegekonsultasjoner, mens de som hadde deltatt i syv til ni ulike aktiviteter hadde 22% færre fastlegekonsultasjoner, forteller Løkken.

– Det viktigste å trekke frem er at vi ser en forskjell mellom de som deltar i kulturaktiviteter og de som ikke gjør det, og at det ikke nødvendigvis er så mye aktivitet som skal til for at det har betydning, sier Løkken.

Så på ulike typer kulturdeltakelse

Det har vært lite forskning på kulturaktiviteter og folkehelse, og det er få studier som har sett på reseptiv- og kreative kulturdeltakelse samtidig. Løkkens doktorgradsavhandling er en av de første studiene som har studert reseptive og kreative kulturaktiviteter både separat og sammen.

– I kreativ kulturdeltakelse er du aktiv, f.eks. når du synger, danser, spiller et instrument eller deltar i menighetsarbeid, foreningsvirksomhet eller utendørsaktivitet. I reseptiv kulturdeltakelse er du publikum, f.eks. når du går på museum, kunstutstilling, konsert, teater, kino eller er til stede ved et idrettsarrangement eller i kirken, forklarer Løkken.

I arbeidet har hun brukt data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), en av verdens største befolkningsstudier. Helt spesifikt har hun hentet data fra spørreskjema om kulturdeltakelse fra HUNT 3 (2006-2008), der fem spørsmål om kreativ aktivitet og fire spørsmål om reseptiv aktivitet ble inkludert i studien. Disse dataene ble koblet til registerdata fra Dødsårsaksregisteret og data fra Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR-databasen).

Redusert kreftdødelighet og kjønnsforskjeller

Selv om resultatene viser at både kvinner og menn som deltar i kreative kulturaktiviteter, har lavere risiko for tidlig død og lavere dødelighet av hjerte- og karsykdom og kreftsykdom, fant Løkken også noen kjønnsforskjeller.

– Hos kvinner var risikoen for dødelighet lavere når antall kreative kulturaktiviteter økte. Det var den ikke hos menn, sier hun.

Dataene viste at kvinner som deltok i en eller færre kulturelle aktiviteter i uken hadde 29% lavere risiko for død. Kvinner som deltok to eller flere ganger i uken, hadde opp til 38% lavere risiko.

Da hun undersøkte reseptive aktiviteter, så hun en betydelig sterkere sammenheng blant menn enn det hun kunne se hos kvinner.

– Selv om resultatene viste at både kvinner og menn hadde lavere dødelighet av kreft ved kreativ deltakelse, viste resultatene at menn som deltok i både reseptive og kreative kulturaktiviteter hadde enda lavere risiko for kreftrelatert død, sier Løkken.

Menn som rapporterte at de hadde deltatt i en kulturaktivitet de siste seks månedene hadde 40% lavere risiko for kreftrelatert død, når man sammenlignet med de som ikke hadde deltatt. De som hadde deltatt i syv til ni ulike aktiviteter hadde 59% lavere risiko.

– Denne kjønnsforskjellen overrasket oss, forteller Løkken.

Færre fastlegekonsultasjoner blant menn

En annen kjønnsforskjell som kom frem i studien var sammenhengen mellom å delta i kulturelle aktiviteter og fastlegekonsultasjoner.

– Blant menn så vi en forskjell mellom de som deltar og de som ikke deltar i kulturelle aktiviteter når det kommer til fastelgekonsultasjoner. Denne forskjellen så vi ikke hos kvinner, sier Løkken.

Hun forteller at menn som deltar i kulturelle aktiviteter, og da spesielt reseptive, gikk sjeldnere til fastlegen enn menn som ikke er kulturelt aktive.

Folkehelsepolitikken må legge til rette for økt kulturdeltakelse

Bente Irene Løkken
Bente Irene Løkken disputerte 27.04.23 for ph.d.-graden ved NTNU med avhandlingen «Kulturdeltagelse i et folkehelseperspektiv. Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)”.

I Norge er viktige målsettinger for folkehelse flere leveår med god helse og livskvalitet, og reduserte sosiale helseforskjeller.

– Det er en grunnleggende rettighet for oss mennesker å skulle være kulturelt aktive, og samfunnet skal legge til rette for alle skal kunne være det. I dag er det trolig ikke slik. Mye på grunn av sosiale- og økonomiske forskjeller i samfunnet, forteller Løkken.

Hun frykter at de økende sosioøkonomiske forskjellene vil kunne føre til økte forskjeller blant hvem som har mulighet til å være kulturelt aktive fremover.

Løkken mener fremtidig folkehelsepolitikk derfor bør legge til rette for økt kulturdeltakelse i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

– Når forskingsresultater viser at kulturaktiviteter kan ha en betydning for helsen vår, må vi bruke resultatene til å tenke litt annerledes rundt helseforebygging enn det vi har gjort tidligere. Deltakelse i ulike kulturelle aktiviteter bør derfor bli en reell mulighet for hele befolkningen, uavhengig av sosioøkonomiske levekår, påpeker hun.

 

Referanse:

 

Les også:

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)