Gratulerer til Bente I. Løkken med doktorgrad i kulturdeltagelse og folkehelse

Av Alexandra Dahlen | 28. april 2023

Bente Irene Løkken disputerte 27.04.23 for ph.d.-graden ved NTNU med avhandlingen «Kulturdeltagelse i et folkehelseperspektiv. Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)”. 

Hovedmålet med avhandlingen var å studere de som var kreativt eller reseptivt kulturdeltakende sammenlignet med de som ikke deltar. Gir kulturdeltakelse en beskyttende effekt og reduserer risikoen for dødelighet, hjerte- og kardødelighet og kreftrelatert dødelighet? Påvirker kulturdeltakelse antall fastlegekonsultasjoner? Er det kjønnsforskjeller i kulturdeltagelsen?

Data brukt i avhandlingen er hentet fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Disse dataene ble koblet til registerdata fra Dødsårsaksregisteret samt KUHR-databasen med aktivitetsdata fra allmenlegekontorer på landsbasis. Avhandlingen består av tre artikler:

  1. Løkken BI, Merom D, Sund ER, Krokstad, S., Rangul, V. et al. (2022) Cultural participation and all-cause mortality, with possible gender differences: an 8-year follow-up in the HUNT Study, Norway. J Epidemiol Community Health, 74:624-630. Doi: 10.1136/jech-2019-213313 
  2. Løkken BI, Merom D, Sund ER, Krokstad S, Rangul V (2021) Association of engagement in cultural activities with cause-specific mortality determined through an eight-year follow up: The HUNT Study, Norway. PLoS ONE 16(3): e0248332. 
  3. Løkken, Bente Irene; Sund, Erik; Krokstad S, Bjerkeset O, Rangul V. (innsendt) Engagement in cultural activities and general practitioner consultations. Observational findings from the HUNT Study, Norway .

Førsteamanuensis Vegar Rangul har vært hovedveileder, mens professor Steinar Krokstad og forsker Erik R. Sund har vært biveiledere.

Aktiv og passiv kulturdeltagelse

Oppgitt emne for prøveforelesningen var «Aktiv og passiv kulturdeltagelse – hvorfor gir de ulike effekter på helse?». Løkken definerte helse, kultur og kulturdeltagelse. Hun så videre på forskjellene mellom passiv og aktiv kulturdeltagelse, presenterte eksempler og så nærmere på hvilke effekter disse formene for kulturdeltagelse har på helsen vår.

Prøveforelesning ble godkjent.

 

Kulturelle aktiviteter er bra for helsa

Forskningsresultatene tyder på at de som deltar i kulturelle aktiviteter har lavere dødelighet totalt, og lavere dødelighet av hjerte- og karsykdom og kreftsykdom. Resultatene viser også at menn som deltar i kulturelle aktiviteter har færre fastlegekonsultasjoner.  Spesielt ikke-aktive menn har utrolig stor effekt av å være litt kulturell aktiv.

Med denne nye kunnskapen peker Løkken på at fremtidig folkehelsepolitikk bør legge til rette for økt kulturdeltagelse i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Deltagelse i kulturelle aktiviteter bør bli en reell mulighet for hele befolkningen, uavhengig av sosioøkonomiske levekår.

Et solid stykke forskning

Det var en enstemmig bedømmelseskomite som kunne gratulere Løkken med en vel gjennomført disputas. De to opponentene bidro til en god diskusjon av resultatene som satte avhandlingen inn i det internasjonale forskningsnivået.

Fra venstre: Leder Kari Bjerke Batt-Rawden, førsteopponent Töres Theorell, ph.d. Bente Irene Løkken og andreopponent Camilla Martha Ihlebæk.
Fra venstre: Leder Kari Bjerke Batt-Rawden, førsteopponent Töres Theorell, ph.d. Bente Irene Løkken og andreopponent Camilla Martha Ihlebæk.

Føresteopponent Töres Theorell innledet med:

– Dette er den største befolkningsstudien jeg kjenner til som inkluderer og sammenligner et så stort antall kulturaktiviteter.

Det ble en fin daglig diskusjon rundt datainnsamlingen, og bedømmelseskomiteen ytret et sterkt ønske om å få delt opp kulturkategoriene i HUNT5 og få koplet dataene mot biologiske markører. På den måten vil videre forskning kunne si noe mer om mekanismene bak kulturdeltagelsens effekt på helse.

Det var ingen tvil om at Løkken har bidratt med viktig forskning.

– Dette er virkelig et solid stykke forskning du har levert og som du har presentert for oss i dag. Du har gjort en kjempeviktig jobb med å dokumentere effekten av kulturdeltagelse for folkehelsefeltet, sier andreopponent Camilla Martha Ihlebæk og fortsetter:

– Du viser at kulturaktiviteter har noe mer for seg enn hygge og kos – du viser at kulturaktiviteter er viktig for helsen vår.

Bedømmelseskomiteen bestod av førsteopponent Töres Theorell, andreopponent Camilla Martha Ihlebæk og leder Kari Bjerke Batt-Rawden. Settedekan var Marit Næss.


Les også:

Disputas: Bente Irene Løkken >>

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)