Folkehelsealliansen i Trøndelag

Månedens innlegg

Av Steinar Krokstad, leder av Folkehelsealliansen, professor i sosialmedisin, HUNT forskningssenter, NTNU | 8. oktober 2018

Folkehelsearbeid handler om å påvirke utviklingen i samfunnet slik at levekårene i økende grad skaper god helse for alle og positiv helseadferd i befolkningsmassene. Dette krever et bredt engasjement – et samarbeid mellom mange samfunnsaktører.

Folkehelsealliansen ble stiftet 1. oktober 2015 i Nord-Trøndelag og utvides nå til hele Trøndelag. Folkehelsealliansen i Trøndelag (FiT) er «fit for folkehelsearbeid» i hele fylket.

Mye og mange bidrar til god folkehelse i Norge. Selv om et økende antall barn lever under fattigdom, har mange i Norge både gode arbeidsvilkår, god utdanning og inntekt til å forsørge familien. Både statlige myndigheter, fylkeskommunene og kommunene har lovpålagte oppgaver innen folkehelsearbeidet, men frivillig sektor og næringslivet bidrar i stor grad. Det ligger et stort potensial i å samhandle og koordinere innsatsen. Da kan resultatene bli langt tydeligere. Dette er ideen bak Folkehelsealliansen – å sette dagsorden for felles innsats, og benytte det omfattende nettverket alliansen har innflytelse over.

Steinar Krokstad, leder av Folkehelsealliansen, skriver o ABC for bedre mental helse. Foto:Thomas Jergel
– Mye og mange bidrar til god folkehelse i Norge., skriver Steinar Krokstad, leder av Folkehelsealliansen. Foto:Thomas Jergel

Prinsippet i Folkehelseloven er «helse i alt vi gjør». All virksomhet i samfunnet har konsekvenser for folkehelsa. Selv om folk lever lenge i dette landet, er det mye helseplager og arbeidsuførhet som kunne vært unngått. Det er fortsatt store og økende sosiale ulikheter i helse. Regjeringen har som mål at vi skal være blant de tre land i verden med høyest levealder, fordi levealder gjenspeiler helsetilstanden. Vi har sunket på denne statistikken over flere år. I 2015 var vi på 15. plass! Hvis vi skal gjøre det bedre, må sosiale ulikheter i helse reduseres.

Vi har et samfunn der sosiale, økonomiske og andre faktorer driver en stadig økning av overvekt og fedme. Og derav diabetes, slitasjegikt og arbeidsuførhet. Så lenge den ideologisk drevne vekstøkonomien ikke kobles med bærekraft, vil problemene øke. Å bekjempe fedmeepidemien vil kreve forskjellige tiltak. Vi må regulere pris og tilgjengelighet som en del av dette. I tillegg er det viktig å finne tiltak som stimulerer til og gjøre det lettere for alle å være fysisk aktive og spise sunt. Vi ser en økning av unge med psykiske helseproblemer. De olympiske idealene «raskere, høyere, sterkere» og konkurranseideologiens bakside blir tydeligere. Det blir flere tapere i et slikt samfunn.

Det er slike utfordringer Folkehelsealliansen tar tak i. I 2016 var satsingsområdet Fysisk aktivitet og aktiv transport, i 2017 Mat for bedre helse, og i år – ABC for bedre mental helse. Folkehelsealliansen ønsker å dra med seg sørtrønderne i denne satsingen.

Å gjøre noe aktivt, noe sammen med andre, og å gjøre noe meningsfullt er bra for den mentale helsa, skrive Krokstad.

ABC for bedre mental helse ble utviklet i Australia, og er tatt i bruk i Danmark. ABC står for act – belong – commit. A – gjør noe aktivt, B – gjør noe sammen med andre, C – gjør noe meningsfullt. Folk som har god mental helse scorer høyt på ABC dimensjonene. Folk som har psykiske problemer scorer lavt. Psykisk sykdom rammer alltid mulighetene til ABC. ABC er omtalt som et lovende konsept i regjeringens strategi for bedre helse «Leve hele livet». Med ABC kan vi i Trøndelag bidra til bedre mental helse i befolkningen, understøtte regjeringens satsing, og være nasjonale pionerer med å ta ABC i bruk.

ABC er genialt enkelt, et «hvorfor har vi ikke gjort dette før-konsept». ABC innebærer universelle prinsipper og kan brukes av alle. ABC er intuitivt fornuftig, men ingen selvfølge. ABC er en ikke-diagnose, ikke-stigmatiserende, ikke-farmakologisk tilnærming til mental helse, krever ikke utdannet helsepersonell eller spesialister for å tas i bruk, spiller på ressurser som allerede finnes i samfunnet.

ABC-prinsippene er enkle og relativt lett å huske og forstå. I tillegg er det en innebygget myndiggjøring i metoden som kan bidra til autonomi for folk. Mye av det vi gjør på skolen, i arbeidslivet og i fritiden går rett inn i ABC.

ABC fungerer for alle, de friske, de som sliter og de som har kroniske sykdomsplager. ABC fungerer individuelt, og som prinsipp når vi hjelper andre. Se abcmentalsunnhet.no, www.abcmentalsundhed.dk og www.actbelongcommit.org.au. Med data fra HUNT vil vi kunne dokumentere effekter av ABC i Trøndelag.

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag tok på seg sekretariatsfunksjonen for Folkehelsealliansen i Nord-Trøndelag. I strategi og planer for det regionale folkehelsearbeidet ligger det et ønske om å utvikle partnerskap. Fylkeskommunen løser ikke utfordringene alene. Folkehelsealliansen har 32 partnere, kommuner, fagforeninger og frivillige organisasjoner som Røde kors, Idrettsforbundet, Norske kvinners sanitetsforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Dette er et nettverk som kan ha stor kraft hvis det utnyttes riktig. Men det trengs koordinering og et sekretariat, og den nye fylkeskommunen stiller opp. Vi trenger nå nye alliansepartnere i sør. Trondheim kommune har allerede sagt ja til å delta, og vi vil banke på døra til kommuneregionene, St. Olavs hospital, Senter for helsefremmende forskning, NHO og Ruralis for å nevne noen. De som ønsker å bidra til bedre folkehelse, og er regionale ikke-kommersielle aktører, ta gjerne kontakt med tanke på medlemskap.

Folkehelsealliansens tydeligste arrangement er den årlige regionale folkehelsekonferansen. Folk i Trøndelag som arbeider for bedre folkehelse trenger en regional møteplass. Fram til nå har den vært arrangert på Stiklestad, med over 100 deltakere hver gang. Når alliansen nå dekker hele Trøndelag møtes vi på Hell 5. oktober 2018.

Folkehelsealliansen i Trøndelag ønsker å bidra til en frisk befolkning og styrke selve grunnmuren for en positiv samfunnsutvikling i regionen.

(Kronikken er skrevet i samarbeid med Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og folkehelse, Trøndelag fylkeskommune, Jan Vaage, fylkeslege, Fylkesmannen i Trøndelag, Morten Wolden, Rådmann i Trondheim kommune og Kyrre Kvistad, sekretær i Folkehelsealliansen, folkehelserådgiver, Trøndelag fylkeskommune.)

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)