Regjeringen satser på kompetansesenteret og Musikkbasert miljøbehandling

Av Marthe Haugdal | 13. oktober 2017

Regjeringen foreslår å videreføre tilskudd til Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og tilskudd til opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Det ble klart da budsjettforslaget for 2018 ble lagt fram denne uken.

– Gledelig lesing

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddet til kompetansesenteret på 3 millioner kroner også i 2018. Også bevilgningen til opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling på 5 millioner kroner foreslås videreført.

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i Levanger, er naturligvis svært glad for innholdet i statsbudsjettet.

– Dette er gledelig lesing. Musikkbasert miljøbehandling var et treåring prosjekt (2015-2017) med opsjon for å fortsette i 2018 og eventuelt videre. Dette er et samarbeid mellom Nord universitet, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Aldring og helse og Bergen Røde kors sykehjem. Forslag om videre midler i budsjettforslaget er derfor veldig gledelig. Med videre bevilgning kan vi fortsette dette viktige arbeidet med å integrere sang, musikk og bevegelse i helsesektoren med våre samarbeidspartnere. Regjeringen legger tydelig merke til resultatene i arbeidet vi gjør både ved kompetansesenteret og i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling, sier Håpnes.

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ønsket de nye studentene velkommen.
Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Etablert i 2014

Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ble etablert i Levanger 1. juli 2014. Senteret er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, lagt inn i Omsorgsplan 2020, finansieres av Helsedirektoratet, og er et partnerskap mellom HUNT forskningssenter (Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU), Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet som administrerer tiltaket.

Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringsprogram (2015) for ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. Opplæringsprogrammet er et samarbeid mellom Nord Universitet, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Bergen Røde Kors sykehjem. Kurs- og utdanningsløpet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår i Kompetanseløft 2020.

Dette sier budsjettforslaget:

I Statsbudsjettet står følgende:

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og
omsorg
Det nasjonale kompetansesenteret for kultur, helse og omsorg skal i samarbeid med sentrale fag- og forskningsmiljøer, bidra til utvikling og spredning av miljøterapeutiske behandlingstiltak og ivareta samspillet mellom forskning, innovasjon,
utdanning og praksis. Det er etablert et partnerskap med Hunt forskningssenter (NTNU),
Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nord Universitet (tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag) (NU). Det er NU som administrerer tiltaket. Det ble bevilget 3 mill. kroner til tiltaket i 2017. Det foreslås å videreføre øremerket tilskudd til Nord Universitet på vegne av partnerskapet for nasjonalt kompetansesenteret for kultur, helse og omsorg i 2018.

Miljøbehandling og integrert bruk av musikk og
sang
Det ble i 2017 bevilget 5 mill. kroner for å videreutvikle og spre opplæringsprogram om miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang til ansatte i omsorgstjenestene. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2020. Nord Universitet og Nasjonalt
kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er hovedsamarbeidspartnere i utviklingen
av opplæringsprogrammet. Nord Universitet har siden 2015 utviklet opplæringsprogram
for musikkbasert miljøbehandling for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. I 2016 er opplæringsmateriell og nettsted for kurstilbudet utviklet og god spredning er oppnådd.
Kursaktiviteter gjennomføres i alle landets helseregioner. Målet for 2017 er god spredning geografisk og mellom ansatte med ansvar for ulike brukergrupper, f.eks. personer med funksjonshemming, psykiske lidelser, eller rusproblemer. Det foreslås at det øremerkede tilskuddet til Nord Universitet og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg videreføres i 2018. Aldring og helse og Bergen Røde kors sykehjem er også samarbeidspartnere i opplæringsprogrammet.

Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse
Opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling lærer ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren metoder og verktøy slik at de systematisk kan benytte musikk, sang og bevegelse i daglig omsorgsarbeid.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)