Nasjonalt opplæringsprogram i miljøbehandling med integrert musikk og sang

Av Marthe Haugdal | 25. september 2015

Levanger: Ansatte i helse- og omsorgssektoren kan nå få lære hvordan de kan integrere  musikk og sang som miljøbehandling i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet. Det kan bety et løft i livskvaliteten til de som mottar omsorg i alle deler av landet vårt.

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nord universitet skal lede det nasjonale arbeidet med å lære helse- og omsorgsarbeidere å bruke musikk og sang på jobb. Med seg på laget har de Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Bergen Røde Kors Sykehjem.

– Målet er at miljøbehandling med integrert musikk og sang skal bli en naturlig del av hverdagen til den som gir og mottar omsorg. Å etablere og gjennomføre dette kompetansehevingsprogrammet er et steg i riktig retning i arbeidet med å integrere sang og musikk i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet. Erfaringer viser at sang og musikk kan gi en helt ny hverdag både for pasienter og ansatte, sier rektor Steinar Nebb ved HiNT.

– Dette kan gi en helt ny hverdag både for pasienter og ansatte, sier Steinar Nebb, rektor ved HiNT.

Opplæringsprogrammet «miljøbehandling med integrert bruk av musikk og sang i helse- og omsorgstjenesten» er en nyskaping, i første omgang for perioden 2015-2017, med fem millioner på Statsbudsjettet for 2015. Oppstart er allerede denne høsten.

Uavhengig av musikkbakgrunn

Sammen med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg skal HiNT, i tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) og Bergen Røde Kors Sykehjem (BRKS), lede kompetansehevingsprogrammet som skal tilpasses de uten musikalsk bakgrunn og ferdigheter.

– Vi skal altså etablere og gjennomføre et utdanningsløp som fokuserer på praktisk kompetanse som de ansatte i sektoren kan bruke hver dag for å forbedre innholdet i eldre- og omsorgssektoren, sier Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Håpnes understreker at hensikten er at bruk av musikk og sang er uavhengig av forutgående musikkbakgrunn og skal ikke gi ekstrabelastning i en presset arbeidssituasjon. Det vil også være naturlig å samarbeide med de eksisterende musikkterapiutdanningene i Norge.

Musikklærer Anders Dalane (t.v) ved HiNT og Odd Håpnes, daglig leder ved kompetansesenteret, gleder seg til å ta fatt på oppgaven med å lære helse- og omsorgsarbeidere hvordan de kan bruke musikk og sang på jobb.

Nye måter å kommunisere på

Opplæringsprogrammet bygger på og videreutvikler Aldring og helses ABC-modell for miljøbehandling i demensomsorgen, og bygger på musikkbasert miljøbehandling utviklet ved Bergen Røde Kors Sykehjem og «Myskjaskolen». Samtidig tar programmet i bruk omfattende fagkompetanse innen musikk og helse ved HiNT og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

– Gjensidig læring og stimulering vil også kunne bidra til nye måter å kommunisere på, sier Per Inge Vannebo, administrerende direktør ved Bergen Røde Kors Sykehjem.

– Flere helse- og omsorgsarbeidere med kunnskap om hvordan musikk og sang kan brukes i daglig omsorg og dialog med beboere og pasienter kan bety et løft i livskvaliteten til de som mottar omsorg i alle deler av landet vårt, sier Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse.

Se eksempel fra NRK Puls der sang og musikk blir brukt i møte med demente (Fra 20.10.2014)

Se eksempel fra NRK Østnytt der ansatte deler sine erfaringer om bruk av sang i helse- og omsorgsarbeid (Fra 07.10.2013)

Les også: Sang hjelper demente

Fakta:

  • Helsedirektoratet har tildelt det nye opplæringsprogrammet om miljøbehandling i integrert musikk og sang for ansatte i helse- og omsorgstjenesten til Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) og Bergen Røde Kors Sykehjem (BRKS). Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er et partnerskap mellom Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Helse Nord-Trøndelag HF, HUNT forskningssenter, NTNU; og HiNT som administrerer partnerskapet.
  • Målgruppene for opplæringsprogrammet vil være ansatte som arbeider med brukere/pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser. Målgruppen omfatter ansatte i hjemmebaserte og institusjonsbaserte omsorgstjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid, forebyggende helsetjenester, rehabilitering og habilitering.
  • I de senere årene har ulike miljøtiltak og nye måter å møte pasientgrupper på vist seg å ha god effekt på behandling, trivsel, medikamentbruk og personellressurser. Nyere studier viser at når ansatte får mulighet til å bruke sang og musikk terapeutisk, fungerer det mot uro og depresjon ved demens eller mot utagering ved stell og daglige aktiviteter (Myskja 2011 og Sandell 2013). Bruk av sang, musikk og andre kulturtiltak i omsorgsarbeidet er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgensdagens omsorg, kap 5.2.1.

Foto: Ole Tolstad og Marthe Haugdal

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)