Disputas: Bente I. Løkken

Av Alexandra Dahlen | 31. mars 2023

Bente I. Løkken er universitetslektor ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og har vært stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Hun disputerer for ph.d. i medisin og helsevitenskap ved NTNU, torsdag 27. april 2023.

Bente-Irene-Løkken foto: Marthe HaugdalBente I. Løkken er epidemiolog og forsker på kultur, aktivitet og psykisk helse innenfor folkehelse. Hun har publisert flere artikler om emnet. Hun er medlem i de nordiske nettverkene Arts and Health Research Network og musikk og helse. Hun har Master i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Tromsø med spesialisering epidemiologi og biostatistikk, og Bachelor Høgskoleingeniør i kjemi med spesialisering bioteknologi fra Høgskolen i Oslo. Løkken har også studert Folkehelse og helseatferd ved Nord universitet.

Tid og sted

 • Dato: Torsdag 27. april.
 • Tid: 10:15 – 15:00.
 • Sted: Auditoriet, HUNT forskningssenter, Levanger.
 • Disputas blir på norsk.


Tittel på avhandlingen

 • Kulturdeltakelse i et folkehelseperspektiv. Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).
 • Engagement in cultural activities and the public health. HUNT study in Norway.


Tema for prøveforelesning

”Aktiv og passiv kulturdeltagelse – hvorfor gir de ulike effekter på helse?”

 

Arrangementsplan:

 • ​Kl. 10:15 – Prosesjon og start med prøveforelesning
 • Kl. 11:00 – Pause
 • Kl. 12:15 – Prosesjon, arrangementet fortsetter med Disputas
 • Kl. 15:00 – Det formelle programmet er over

Sammendrag av avhandlingen

De siste årene har interessen for kulturdeltagelse og dens betydning for folkehelsen økt, og mer enn 3000 studier har forsket på hvordan kunst og kultur kan påvirke helse, livskvalitet og dødelighet. Til tross for økt bevissthet, så er det begrenset kunnskap om kulturdeltagelse faktisk påvirker helsen i befolkningen.

Hovedmålet med denne avhandlingen var å studere forholdet mellom kulturdeltagelse, både reseptiv og kreativ, og dødelighet, årsaksspesifikk død; hjertekar og kreftrelatert dødelighet, og allmennlege-konsultasjoner. Videre var målet å utforske mulige kjønnsforskjeller i både reseptiv og kreativ kulturdeltagelse. Data brukt i denne avhandlingen er hentet fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), en av verdens største befolkningsstudier. Disse dataene ble koblet til registerdata fra Dødsårsaksregisteret samt KUHR-databasen med aktivitetsdata fra allmenlegekontorer på landsbasis.

Den første studien i avhandlingen undersøkte om spesifikke aktiviteter, antall og frekvens av kulturdeltagelse kan være assosiert med levetid.

Den andre studien, studerte sammenheng mellom spesifikke aktiviteter, antall og frekvens av kulturdeltagelse og hjerte- og kar-dødelighet (CVD-dødelighet), og kreftrelatert dødelighet.

Den siste studien, studerte sammenheng mellom spesifikke aktiviteter, antall og frekvens mellom kulturdeltagelse og fastlegekonsultasjoner.

 1. Løkken BI, Merom D, Sund ER, Krokstad, S., Rangul, V. et al. (2022) Cultural participation and all-cause mortality, with possible gender differences: an 8-year follow-up in the HUNT Study, Norway. J Epidemiol Community Health, 74:624-630. Doi: 10.1136/jech-2019-213313 
 2. Løkken BI, Merom D, Sund ER, Krokstad S, Rangul V (2021) Association of engagement in cultural activities with cause-specific mortality determined through an eight-year follow up: The HUNT Study, Norway. PLoS ONE 16(3): e0248332. 
 3. Løkken, Bente Irene; Sund, Erik; Krokstad S, Bjerkeset O, Rangul V. (Peer review) Engagement in cultural activities and general practitioner consultations. Observational findings from the HUNT Study, Norway 


Veiledere

 • Hovedveileder: Vegar Rangul, førsteamanuensis, Nord universitet / HUNT forskningssenter NTNU.
 • Biveileder: Steinar Krokstad, professor HUNT forskningssenter NTNU.
 • Biveileder: Erik R. Sund, forsker HUNT forskningssenter NTNU / Nord universitet.

 

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet

 

Disputasleder: 

Kunngjøres senere.

 

Elektronisk versjon av avhandlingen kan fås ved henvendelse til sigrid.wold@ntnu.no

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)