Logo

Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ble etablert i Levanger 1. juli 2014. Senteret er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, lagt inn i Omsorgsplan 2020, finansieres av Helsedirektoratet, og er et partnerskap mellom HUNT forskningssenter (Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU), Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet som administrerer tiltaket.

Å videreutvikle samspillet mellom forskning, utdanning og praksis er et bærende prinsipp for senteret. Å bidra til at det utvikles og benyttes kulturelle virkemidler innen pleie og omsorg, er senterets viktigste agenda. Kompetansesenteret skal være en ressurs som kommuner, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, helseforetak og andre interesserte kan spille på.

Kompetansesenteret skal samarbeide med andre fag- og forskningsmiljø på feltet og har etablert formelt samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Videre er det etablert forpliktende samarbeid med Verdighetssenteret i Bergen. Vi har intensjonsavtale med Krafttak for sang, og samarbeider med Senter for fagutvikling og forskning, Oslo kommune, Høgskolen i Volda, Norsk kulturskoleråd og Attendo Norge. Vi har også dialog med Livsglede for eldre med flere. Senteret deltar dessuten i internasjonale nettverk i blant annet Sverige, Danmark, Australia og England.

Materiale fra HUNT3-undersøkelsen dokumenter at de som deltar i kulturaktivitet «opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har mindre forekomster av angst og depresjon» (Cuypers, Koenraad et al, 2011). Miljøtiltak og nye måter å møte pasientgrupper på, har vist seg å virke positivt på behandling, livskvalitet, medikamentbruk og personellressurser. Nyere studier viser at når ansatte får mulighet til å bruke sang, musikk m.v. systematisk og terapeutisk, fungerer det mot uro og depresjon ved demens, og mot utagering ved stell og daglige aktiviteter. Slike tiltak kan også løfte fram ressurser hos den som mottar omsorg. Integrering av kulturelle tiltak i helsevesenet kan gi oppmuntring til pårørende og bedre ansattes tilfredshet i arbeidssituasjonen. Det er behov for å samarbeide om, videreutvikle og utvikle nye utdanningstilbud. For å bidra til at kulturelle virkemidler blir etablert praksis i pleie- og omsorgssektorene, trengs det videre forskning. Forskningstemaer kan være effekt av kulturelle virkemidler på individ-, gruppe- og befolkningsnivå.

Kompetansesenteret ønsker at tiltak innen kultur og helse skal være forskningsbasert og i sin tur generere ny kunnskap. For å støtte opp om dette, skal senteret være et samlingspunkt for praksis, utdanning og forskning innen kultur, helse og omsorg i Norge.

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i media