Musikkbasert miljøbehandling ved NTNU Gjøvik høst 2022

Av Marthe Haugdal | 25. mai 2022

Studiet Musikkbasert miljøbehandling starter opp ved NTNU Gjøvik høsten 2022. Kurset vil gi innsikt i hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes til å bedre kommunikasjon, livsmestring og økt verdighet knyttet til ulike helseutfordringer i samfunnet. Det omfatter arbeid knyttet til aldersrelaterte sykdommer og demensomsorg, psykisk helsearbeid og rusforebygging.

Studiet passer for sykepleiere eller andre som jobber med mennesker som har psykiske problemer, rus-relaterte problemer, aldersrelaterte sykdommer og demens.

Start: 05.09.2022
Slutt: 20.12.2022
Søknadsfrist: 20.06.2022
Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger på Gjøvik
Studiepoeng: 15

Studiet Musikkbasert miljøbehandling starter opp ved NTNU Gjøvik høsten 2022.
Studiet Musikkbasert miljøbehandling starter opp ved NTNU Gjøvik høsten 2022.

Innhold i studiet

Det terapeutiske verktøyet som deltakerne lærer i studiet, skal bidra til å gjøre den daglige pleie av pasienter lettere, redusere uro, utagering, redusere medisinforbruk, øke den generelle trivsel og frigjøre tid for personalet. Aktuelle tema på studiet er musikk, sang, rytmisk trening, dans/bevegelse og stemmebruk, metoder innen individualisert musikk, sang og bevegelse, samt hvordan kartlegge, måle, dokumentere, evaluere, følge opp, om samarbeid internt og på tvers av fagprofesjoner.Musikkbasert miljøbehandling bygger bro mellom humanistisk, samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig forskning og har følgende elementer:

  • Bruk av musikk, sang, bevegelse i arbeid med ulike målgrupper i et mangfolds perspektiv.
  • Musikk, sang og bevegelse, for enkeltpersoner og grupper.
  • Musikk og sang for å regulere atferd, kommunikasjon, konsentrasjon og oppmerksomhet.
  • Integrert tilnærming til musikk i form av enten lytting, deltagelse på konserter, kor og/eller egenmusisering og dets forhold til kropp/sinn-samspillet.
  • MMB kan forstås som en kombinasjon av aktive og passive musikkteknikker som inkluderer aktiv involvering som å spille instrumenter, sang og dans (bevegelse) og passive teknikker som å lytte til musikk og lydmiljøets betydning.
  • Systematisk kartlegging av nåsituasjon, behov og musikkpreferanser, skissere tiltak.
  • Dokumentere/ journalføre/ loggføre de musikkbaserte tiltak/ aktivitetene.
  • Lydmiljøets betydning – tilrettelegge lydmiljø (bruk av media, støykilder).
  • Systematisk bruk av rytme som støtte ved gange, trening, lek og andre aktiviteter.
  • Implementere MMB og innarbeide elementene som en naturlig del av daglig aktivitet og behandling.

Opptakskrav: Minimum bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller andre relevante fag.

Kurset har 3 obligatoriske samlinger a 3 dager på NTNU Gjøvik, Høst 2022.

Samling 1: 5. – 7. september.Samling 2: 10. – 12. oktober.Samling 3: 7. – 9. november.Kursform/Undervisning:

Det pedagogiske opplegget vil veksle mellom forelesning, øvinger og arbeid i grupper. Teoridelen blir illustrert med kliniske eksempler og videoillustrasjoner. Arbeid med pensum, praktiske oppgaver og øvinger mellom samlingene.I tillegg brukes rollespill og gruppearbeid, som også følges opp på hjemstedet/arbeidsplassen.Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger, seminar, ekskursjon.

Les alt om kurset her

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å kunne starte kurset.

Studiet er i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg som gjennomfører det nasjonale opplæringsprogrammet i miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse (MMB).

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)