Nyhet: Musikkbasert miljøbehandling ved NTNU Gjøvik

Av Marthe Haugdal | 1. mars 2021

Kurset vil gi innsikt i hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes til å bedre kommunikasjon, livsmestring og økt verdighet knyttet til ulike helseutfordringer i samfunnet. Det omfatter arbeid knyttet til aldersrelaterte sykdommer og demensomsorg, psykisk helsearbeid og rusforebygging.

Dette er et frittstående masteremne.

Startdato: 01.09.2021
Slutt: 20.12.2021

Søknadsfrist: 04.08.2021

Studiepoeng: 15

Emnekode: FH3107

Undervisningssted: Gjøvik

Arrangør: NTNU i Gjøvik

Les alt om studiet på NTNU sine sider

Kursbeskrivelse:

Det terapeutiske verktøyet som deltakerne lærer i studiet, skal bidra til å gjøre den daglige pleie av pasienter lettere, redusere uro, utagering, redusere medisinforbruk, øke den generelle trivsel og frigjøre tid for personalet. Aktuelle tema på studiet er musikk, sang, rytmisk trening, dans/bevegelse og stemmebruk, metoder innen individualisert musikk, sang og bevegelse, samt hvordan kartlegge, måle, dokumentere, evaluere, følge opp, om samarbeid internt og på tvers av fagprofesjoner.

Musikkbasert miljøbehandling bygger bro mellom humanistisk, samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig forskning og har følgende elementer:

 • Bruk av musikk, sang, bevegelse i arbeid med ulike målgrupper i et mangfolds perspektiv.
 • Musikk, sang og bevegelse, for enkeltpersoner og grupper.
 • Musikk og sang for å regulere atferd, kommunikasjon, konsentrasjon og oppmerksomhet.
 • Integrert tilnærming til musikk i form av enten lytting, deltagelse på konserter, kor og/eller egenmusisering og dets forhold til kropp/sinn-samspillet.
 • MMB kan forstås som en kombinasjon av aktive og passive musikkteknikker som inkluderer aktiv involvering som å spille instrumenter, sang og dans (bevegelse) og passive teknikker som å lytte til musikk og lydmiljøets betydning.
 • Systematisk kartlegging av nåsituasjon, behov og musikkpreferanser, skissere tiltak.
 • Dokumentere/ journalføre/ loggføre de musikkbaserte tiltak/ aktivitetene.
 • Lydmiljøets betydning – tilrettelegge lydmiljø (bruk av media, støykilder).
 • Systematisk bruk av rytme som støtte ved gange, trening, lek og andre aktiviteter.
 • Implementere MMB og innarbeide elementene som en naturlig del av daglig aktivitet og behandling.

 

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Etter endt studium skal deltakeren:

 • Kjenne til kunnskapsgrunnlaget for musikkbasert miljøbehandling og helseutfordringene i samfunnet – med fokus på aldring og helse, og psykisk helsearbeid, samt sette kunnskapen i et generasjonsperspektiv.
 • Ha kunnskap om musikkbaserte metoder og hvordan musikk påvirker hjerne, kropp og følelser
 • Ha kunnskap om metoder for observasjon, kartlegging, tiltak og dokumentasjon for personsentrert omsorg og individualisert musikk
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor musikkbasert miljøbehandling
 • Ha inngående og avansert kunnskap om hvordan musikkbasert miljøbehandling kan være et nyttig supplement eller alternativ behandling til dagens medisin sett i lys av helsefremmende arbeid.

Ferdigheter:

Etter endt studium skal deltakeren:

 • Kunne anvende enkle musikkbaserte metoder i miljøbehandling
 • Kunne anvende et begrenset repertoar av sanger og rytmiske øvelser
 • Kunne anvende metoder for observasjon og kartlegging ved individualisertmiljøbehandling
 • Kunne vurdere og henvise til relevant fagstoff med utgangspunkt i en problemstilling
 • Kunne bidra til nettverksbygging og samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.

Generell kompetanse:

Etter endt studium skal deltakeren:

 • Kunne reflektere over egen praksis sammen med andre og justere denne på bakgrunn av ny kunnskap og nye ferdigheter
 • Forstå sammenhengen mellom teori og praksis – og i noen grad være i stand til å anvende dette på en selvstendig måte i musikkbasert miljøbehandling
 • Kunne bidra til implementering av musikkbasert miljøbehandling og holdningsskapende arbeid i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kunne presentere sentralt fagstoff gjennom ulike uttrykksformer, både teoretisk og praktisk i ulike settinger og kontekster
 • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor musikkbasert miljøbehandling
 • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både tverrprofesjonelt og flervitenskapelig – kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • Kunne bruke validerte kartleggingsverktøy, eksempelvis Musikkpreferanseskjema og Døgnvariasjonsskjema for å måle uro og andre symptomer.
 • Observere, måle og evaluere effekt, og endre/forbedre de musikkbaserte tiltakene i tråd med dokumentasjon.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen – 24 timer. Bokstavkarakterer.

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne avlegge eksamen:
1. Obligatorisk arbeidskrav: Skriftlig oppgave på 2000 ord +/- 10%. Utleveres ved første samling. Vurderingskriterier: Godkjent/ikke godkjent.
2. 80% nærværsplikt på muntlig framlegg av skriftlig arbeidskrav.
3. En individuell praktisk eksamen i gruppe, 1 dag. Obligatorisk Godkjent/Ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men det kan søkes om utvidet varighet.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har 3 obligatoriske samlinger a 3 dager på NTNU Gjøvik, Høst 2021.

Samling 1: 1.-3. september.
Samling 2: 4.-6.oktober.
Samling 3: 8.-10.november.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte samlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursform/Undervisning:

Det pedagogiske opplegget vil veksle mellom forelesning, øvinger og arbeid i grupper. Teoridelen blir illustrert med kliniske eksempler og videoillustrasjoner. Arbeid med pensum, praktiske oppgaver og øvinger mellom samlingene.

I tillegg brukes rollespill og gruppearbeid, som også følges opp på hjemstedet/arbeidsplassen.

Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger, seminar, ekskursjon.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Det er ingen kursavgift, men semesteravgift pt kr 580 til Studentsamskipnaden må betales hvert semester.
Ytterligere informasjon om semesteravgift.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)