Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg søker ny daglig leder

Av Marthe Haugdal | 12. januar 2021

Er du vår nye daglige leder?

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er i et forpliktende og likeverdig partnerskap mellom HUNT forskningssenter, NTNU; Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune, Helse Nord-Trøndelag HF og Nord universitet. Senteret ble etablert i 2014, er forankret i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, lagt inn i Omsorgsplan 2020 (Helsedepartementet). I forslag til Statsbudsjettet for 2021, foreslås senteret lagt inn i Kompetanseløft 2025.

Søk på stillingen her

Om Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg samarbeider med ulike fag- og forskningsmiljø.

Kompetansesenteret har som mål, gitt av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom Helsedirektoratet i oppdragsbrevet datert 13.11.2013, å bidra til metodeutvikling på helse- og omsorgsfeltet for bedre å kunne møte framtidas utfordringer. Kulturelle virkemidler skal tas i bruk i helse- og omsorgstjenestene. Andre sentrale mål er å bidra til mer verdighet i omsorgstjenesten, god ressursbruk og øke interessen og statusen for omsorgsyrkene for dermed å bidra til å øke rekrutteringene til disse yrkene. Nasjonalt kompetansesenter skal knytte sammen forskning, utdanning og praksis og samarbeide med andre relevante kompetansemiljøer og frivillig sektor.

Hovedoppgaver for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg vil blant annet være å:

 • Utvikle systematiske kunst- og kulturtiltak som fremmer helse og livskvalitet hos personer med behov for helse- og omsorgstjenester og dokumentere betydningen av slike tiltak
 • Spre og implementere ulike miljøterapeutiske metoder i omsorgstjenestene
 • Utvikle varierte og interessante arbeidsplasser for ansatte
 • Bidra til forskning innen kultur- og helsefeltet på individ-, gruppe- og befolkningsnivå
 • Bidra til å evaluere tiltak og måle effekter av nye metoder og behandlingsformer
 • Videreutvikle kontakten med andre relevante kompetansemiljøer, nasjonalt og internasjonalt

For mer informasjon, se kompetansesentrets nettside. www.kulturoghelse.no

Om stillingen

Vi søker etter en daglig leder med god kunnskap og kompetanse på feltet kultur og helse og med gode evner til samhandling mellom forsknings-, undervisnings- og praksismiljø og andre aktører.

Stillingen er 100 % fast stilling og er ledig fra 01.08.2021. Stillingen har kontorsted på Levanger.

Søk på stillingen her.

Arbeidsoppgaver

 • lede videreutviklingen av kompetansesenteret
 • lede daglig drift og være sekretær for styret for partnerskapet som står bak det
 • styrke utviklingen av den nasjonale kultur- og helsesatsingen
 • være pådriver overfor faglige nettverk innen forskning, utdanning og praksisutvikling nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevante fagfelt
 • lederegenskaper
 • kunnskap om offentlig forvaltning, særlig på kommunalt nivå
 • erfaring fra relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • evne til å bygge nettverk
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Kunnskap og erfaring med forsknings og utviklingsarbeid
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring fra prosjektledelse/prosjektarbeid

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1407 avdelingsleder ltr. 65-77 (kr. 586.500.- -744.600.-). For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • En utfordrende og spennende lederstilling innen et nyskapende område
 • En utviklingsorientert organisasjon med samfunnsviktige oppgaver
 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Søk stillingen her

Kontakt

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 21.02.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071099

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)