SANDNESSJØEN 27.-28.SEPTEMBER 2018: Dialogkonferanse om kulturskolens rolle i musikkbasert miljøbehandling

Av Marthe Haugdal | 2. juli 2018

27. – 28. september 2018: Dialogkonferanse om Musikkbasert miljøbehandling.
Norsk kulturskoleråd og samarbeidspartnere synes det er på tide å fokusere kulturskolens rolle i Musikkbasert miljøbehandling (MMB).Dette blir tema på konferansen i Sandnessjøen 27. – 28. september 2018. Audun Myskja, fagansvarlig Musikkbasert miljøbehandling, Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Kathrine Homdrum i Musikkbasert miljøbehandling er sentrale foredragsholdere.
Kulturbadet i Sandnessjøen er konferansearena.
Hva er MMB?MMB er et opplæringsprogram utviklet på oppdrag av Helsedirektoratet. Opplæringen inneholder systematisk bruk av sang, musikk, rytmisk
trening og dans for ansatte som deltar i omsorgen for eldre/demente eldre, innenfor psykisk helsearbeid, for barn og unge med behov for ekstra oppfølging og andre. På disse områdene vil kulturskolene være viktige bidragsytere med sin fagkompetanse – dette er også forankret i kulturskolene som lokale ressurssentre og i fagfornyelsen i Kunnskapsløftet der livsmestring og folkehelse er viktige satsningsområder.Konferansen vil belyse metodene i MMB der musikkens innvirkning på kropp og sinn vektlegges. Sentralt i konferansen vil være kulturskolens rolle og muligheter i dette arbeidsfeltet. Et samarbeid mellom fagmiljøene som har utviklet MMB og kulturskolen vil gi en tilleggskompetanse som kan bidra til bedre læring, egenmestring og omsorg for personer fra ulike målgrupper.Musikkbasert miljøbehandling er faglig forankret blant annet i nyere forskning som viser at deltakelse i sang,
musikk og dans/bevegelse virker direkte på fysiologiske prosesser i kroppen som å styrke immunforsvaret,
redusere stress, angst og uro.Å lede et arbeid der kulturskolene kan legge til rette for et utstrakt samarbeid i kommunene som inkluderer
en stadig større voksende gruppe mennesker som vanligvis ikke har tilgang til kulturskolens ressurser, vil
kunne kreve kompetanseheving, muligheter for erfaringsdeling og ny kunnskap.
Helgeland viser veiPå Helgeland har seks kommuner arbeidet med musikkbasert miljøbehandling (MMB) en tid. (Alstahaug, Brønnøy, Hemnes, Rana, Sømna og Vefsn).
Konferansen legges opp som en dialogkonferanse med aktiv involvering av deltakerne gjennom hele i konferansen. For å få mest mulig ut av konferansen, er det viktig at kulturskolen stiller med en gruppe fra egen kommune som eventuelt kan tenkes operativ inn i arbeidet med musikkbasert miljøbehandling videre.
Foredrag og praktisk arbeid

Konferansen vil inneholde både plenumsforedrag og gruppearbeid.

Første plenumsforedrag er ved Audun Myskja. Han er lege, forfatter og musiker. Myskja er fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg – en satsning forankret i Stortingsmelding 29 – Morgendagens omsorg og i Omsorgsplan 2020.

En annen sentral foredragsholder er Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, og har holdt mange foredrag også for kulturskoler angående mulighetene som ligger i å trekke kulturskolen tett inn i dette arbeidet.

Katrine Homdrum skal også holde et plenumsforedrag. Hun er rådgiver innen helse og omsorg i Evje og Hornes kommune og vil foredra om hvordan en kan forankre MMB i egen kommune.

Kulturskolens rolle og målArrangøren viser til at kulturskolens mål i dette arbeidet kan ses i forhold til

  • Målsettinga i Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg –  Sitat: «Den (meldingen, red.anm.) legger vekt på å utvikle en offentlig forvaltning som fremmer mangfold og mobiliserer de mange ressurser som finnes i lokalsamfunnet, som satser på tillitsbasert samspill framfor byråkratisk kontroll, som anerkjenner og tar i bruk faglig kunnskap o erfaring, og samarbeider på tvers av faggrenser og forvaltningsnivåer. [Meld. St. 29 (2012-2013), s. 14]
  • Målsettinga for breddeprogrammet i Rammeplanen for kulturskolen, Mangfold og fordypning, der kulturskolen omtales som en naturlig kompetanseleverandør i kommunen i kraft av sin høyt kvalifiserte lærerstab og brede faglige kompetanse. [Norsk kulturskoleråd, Rammeplanen for kulturskolen (2016), s. 21]. Her poengteres det at breddeprogrammet er en utadrettet virksomhet basert på samarbeid som favner bredt. Derfor synes konferansearrangørene det er spennende å tenke på hvilke muligheter som kan åpenbares hvis en kobler kulturskolens kompetanse inn mot helse og omsorg, psykisk helse og eldreomsorg.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)